Missie

Streeknetwerk LandStad De Baronie streeft naar een vitale stad-landrelatie en een aantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving.  Het motto is: samen werken aan een streek waar het voor bewoners en bezoekers goed toeven is. Het streeknetwerk genereert in samenwerking met partijen uit de regio activiteiten en projecten die daaraan bijdragen.

Visie

Met de transitie in 2011 en 2012 van de reconstructiecommissie naar een streeknetwerk zijn  de ambities tegen het licht gehouden. Sinds die tijd ligt de regie immers  bij de streek en niet meer bij de provincie.  In de jaren na 2012 heeft de Regio West-Brabant (RWB) een rol opgepakt op het gebied van leefbaarheid, energietransitie en klimaat. Dat was reden om in de aanloop naar 2015 de ambities te herzien.

In de evaluatie zoals die medio 2014 richting de provincie is verzonden, is een herschikking gemaakt van de ambities en thema’s. Streeknetwerk LandStad De Baronie focust op de ambities waar de kracht en energie zit in de streek. Vanaf 2014 wordt aan de volgende prioritaire ambities gewerkt:

  • Verstevigen van de identiteit van LandStad De Baronie door de kenmerken en waarden van de regio kwalitatief te verbeteren.
  • Ontwikkelen van De Baronie als een Bourgondische streek. Dit moet aansluiten bij de internationale Cittaslow filosofie van gemeenten die met hun beleid streven naar bewuster en onthaast leven in de moderne tijd.
  • Herstel en verbetering van natuur, landschap en cultuurhistorie.

In het verlengde hiervan wordt uitvoering gegeven aan structurele verduurzaming van De Baronie. Tevens wordt op relevante gebieden als landschap en natuur nader uitvoering gegeven aan de ‘Strategische agenda West-Brabant 2012-2020’ van de RWB.

Bijzondere aandacht vergt het betrekken van maatschappelijke en commerciële organisaties

bij het streeknetwerk LandStad De Baronie. Met name het onderwijs en het maatschappelijke middenveld vragen daarbij om specifieke aandacht. D.m.v. samenwerking wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe provinciale koers voor het landelijk gebied