In Brabant hebben steden een intensieve relatie met hun omgeving.  Per regio bepalen partijen samen wat nodig is en hoe de uitvoering moet gebeuren. De provincie participeert in de streeknetwerken. De basis van deze manier van werken werd voorheen altijd gelegd door de reconstructie- en gebiedscommissies. Veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten vroegen na ruim 10 jaar reconstructie een andere benadering van plattelandsontwikkeling. Gezien deze veranderingen varen de provincie Noord-Brabant en haar partners de komende jaren een nieuwe koers om  Brabant vitaal, aantrekkelijk, leefbaar en gezond te houden. Op 9 december 2011 heeft een ruime meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Brabant de nieuwe koers vastgesteld. Sinds die tijd ligt de regie van streeknetwerken niet meer bij de provincie, maar bij de regio.

Provinciale koers

Deze koers speelt in op vele veranderingen waarmee het landelijk gebied te kampen heeft. Het uiteen groeien van landbouw en samenleving, problemen rondom gezondheid, afnemende biodiversiteit, verslechterende economie en financiële kortingen door het Rijk. De nieuwe koers biedt volop ruimte aan de inwoners, ondernemers en lokale overheden om eigen initiatieven te ontplooien. Deze gaat uit van 4 principes: versterken van de samenhang, participatie en betrokkenheid, overheid stuurt op proces en ruimte voor initiatieven.

Fundament

De afgelopen 10 jaar heeft het platteland in het reconstructiegebied De Baronie een positieve impuls gekregen door het reconstructieproces. Hierbij is flink geïnvesteerd in samenwerking. Ook de Leadergroep West-Brabant (opgeheven in 2014) droeg daar haar steentje aan bij.

Door deze samenwerking zijn verschillende partijen in de regio dichter bij elkaar gebracht. Daarmee is een stevig fundament gelegd om ook in de toekomst succesvol samen te werken binnen het streeknetwerk LandStad De Baronie. Vanuit de eigen rol is iedere partij binnen de regio verantwoordelijk voor de toekomstige ontwikkelingen binnen LandStad De Baronie en dient dus zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de ambities van andere partners.