We zetten hieronder op een rijtje welke organisaties er regionaal opereren voor en door ondernemers. Op gemeentelijk niveau zijn ook ondernemersverenigingen actief. Meer informatie daarover vindt u op de gemeentelijke websites. Of stel uw vraag via onze Twitteraccount of Facebookpagina. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de streekmanager.

Brabants Particulier Grondbezit

Brabants Particulier Grondbezit is de organisatie ter bevordering van het particuliere grondbezit in Brabant. De organisatie, afdeling van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), is van en voor alle particuliere grondeigenaren van landbouwgrond, landgoederen, bossen en natuurterreinen, klein en groot.

Kamer van Koophandel (KvK)

KvK adviseert ondernemend Nederland. De ondernemersdesk van de KvK helpt u bij vragen over: bedrijf starten of overnemen, innovatie en groei van jouw bedrijf, internationaal ondernemen, netwerken en samenwerken en marketing en strategie.

Rabobank De Zuidelijke Baronie

De Rabobank draagt graag een steentje bij aan lokale initiatieven. Zij bieden een kortingsregeling en geven hulp bij uw organisatie en financiën. Voor en in samenwerking met diverse streeknetwerken zetten zij een streekfonds op.

REWIN

Rewin is een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Zij versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren.

ZLTO

De ZLTO is een belangenorganisatie voor ondernemers in de groene ruimte.

Midpoint Leisure Boulevard

Midpoint Leisure Boulevard versterkt de leidende leisure positie van Brabant. Hierbij wordt nauw samengewerkt met regionale stakeholders zoals gemeenten, leisure aanbieders, kennisinstellingen en ondersteunende bedrijven en toeleveranciers.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

KHN ondersteunt horecaondernemers door belangenbehartiging, advies, financiële ledenvoordelen, het delen van marktcijfers en ontwikkelingen en het stimuleren van kennisuitwisseling tussen ondernemers.

RECRON

RECRON zet zich in voor succesvol en kansrijk ondernemerschap in de markt van recreatiebedrijven in de ruimste zin des woords: Het stimuleren en bewerkstelligen van een optimaal bedrijfs- en ondernemersklimaat in de toeristisch-recreatieve bedrijfstak, gericht op de versterking en ontwikkeling van die bedrijfstak en de daarin werkzame individuele bedrijven. Door belangenbehartiging op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

TOP Brabant

TOP Brabant is een samenwerking van het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven die ernaar streeft de ontwikkelingsmogelijkheden van de toeristisch-recreatieve sector in Brabant te behouden en te versterken en een vernieuwend en aantrekkelijk vrijetijdsaanbod tot stand te brengen.

VisitBrabant

VisitBrabant is een online en offline database en marketingorganisatie  die zich inzet om een internationaal publiek naar Brabant te trekken. Het accent ligt op de shortstay-markt. Interessant voor ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector die zich willen richten op de buitenlandse bezoeker. ConnectBrabant  is het kennisinstituut van VisitBrabant.

VVV

VVV’s geven toeristen informatie over de betreffende streek en bemiddelen bij het reserveren van bijvoorbeeld overnachtingen en arrangementen. Samenwerking met de regionale VVV is interessant voor ondernemers in de toeristische-recreatieve sector die de VVV willen gebruiken om hun activiteiten voor het voetlicht te brengen bij recreanten en toeristen.

In de regio de Baronie werken nog niet alle VVV’s samen. Het project Regie in de Regio van de RWB moet de onderlinge samenwerking tussen ondernemers in die sector bevorderen.

Alle gemeenten hebben prestatieafspraken met de VVV’s die onder hun gemeente vallen.

We onderscheiden binnen regio LandStad De Baronie momenteel de volgende VVV’s: