De financiële middelen van het streeknetwerk zijn beperkt, omdat de betrokken overheden vooral procesgelden beschikbaar stellen voor het faciliteren van projecten en activiteiten in de streek. De gelden voor projecten zijn doorgaans gelabeld. Dit betekent dat u niet teveel moet verwachten van de middelen die het streeknetwerk ter beschikking heeft om financieel bij te dragen aan projecten en activiteiten. Maar alle beetjes helpen, nietwaar. We denken graag met u mee en zijn u graag van dienst. In het Werkplan 2016 vindt u meer informatie over ons budget.

Steunstichting

Stichting Financiële Ondersteuning Streeknetwerk LandStad De BaronieLandStad De Baronie maakt zich al sinds de oprichting in 2012 sterk voor een vitale streek. De organisatie doet dat onder andere door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het initiëren van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie en het ondersteunen van projecten die worden aangedragen vanuit het netwerk van ondernemers, overheden, onderwijs en particulieren. In de afgelopen jaren ontvingen diverse initiatieven een financiële bijdrage. Dit dankzij de ondersteuning vanuit de 7 Baroniegemeenten, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Brabant aan het netwerk. Aangezien de Provincie sinds 2017 alleen nog projectgeld beschikbaar stelt en geen procesgeld, heeft LandStad De Baronie in 2017 een bidbook samengesteld. Hierin staan alle projecten die bijdragen aan de doelstellingen voor een vitale streek. Een aantal van deze projecten wordt ook door de Provincie ondersteund.

LandStad De Baronie wil echter ook kleine projecten, die ontstaan vanuit de samenleving, blijven waarderen met een financiële bijdrage. Om dat mogelijk te kunnen maken is de Stichting Financiële Ondersteuning Streeknetwerk Landstad de Baronie opgericht. Formeel luidt de doelstelling als volgt: “De stichting heeft tot doel het financieel ondersteunen van het streeknetwerk Landstad de Baronie ter bevordering van een vitale streek, een sterke stad-land relatie en een aantrekkelijke leef – en verblijfsomgeving. Dat met het oog op het kunnen realiseren van projecten in de Baroniegemeenten die aan de doelstelling een bijdrage leveren. Centrale thema’s zijn: kwaliteit van leven, de leefomgeving, natuur en landschap, streekidentiteit, streekproducten, gastvrijheid, infrastructuur en cultuurhistorie.”

Leden met ervaring
De Steunstichting bestaat uit zeven leden: Harrie Nuijten (voorzitter), Lenie Simons (secretaris), Albert van Schendel (penningmeester), Francis Witmer, Jacques van der Aa, Joseph Vos en Bert van Dijk. Alle leden zijn nauw betrokken (geweest) bij diverse ontwikkelingen en projecten in de Baronie en zijn specialisten op het gebied van onder andere cultuurhistorie, architectuurgeschiedenis, landschaps-, natuur- en waterbeheer, onderwijs, leisure, toerisme, recreatie en ondernemerschap. De meesten van hen hebben ook ruime bestuurlijke ervaring en willen als ‘ambassadeur’ van LandStad De Baronie hun netwerk, kennis en kunde inzetten om de Baronie mee op de kaart te zetten. De bestuurders van LandStad De Baronie zijn onbezoldigd.

Contactgegevens
Adres: Valkenburgseweg 18, 4858 RD Ulvenhout
E-mail: secretariaat@landstaddebaronie.nl
RSIN/fiscaal nummer: 858835071
Bankrekeningnummer: NL69 RABO 0336 7733 07, t.a.v.  St.Fin.Onderst. Landstad de Baronie

ANBI
LandStad De Baronie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voor- waarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting, de overdrachtsbelasting en voor een vermindering van de energiebelasting.

Beleidsplan LandStad De Baronie (Agenda 2017-2022)

Statuten Steunstichting (pdf)

Aanvragen bijdrage Fonds Kleine Projecten

LandStad De Baronie en de hieraan gelieerde Steunstichting stimuleert projecten en initiatieven die invulling geven aan de vier programmalijnen die beschreven staan in de Agenda van de Baronie 2017-2022 (Natuur en Landschap, Streekproducten, Cultuurhistorie, Toerisme & Recreatie). Uit het kleine projecten fonds worden middelen beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Baronie en passen binnen de provinciale koers voor de doorontwikkeling van het landelijk gebied. Het fonds stelt voor kleine projecten een bijdrage voor van maximaal € 3.000,-. Om in aanmerking te kunnen komen, dient het aanvraagformulier volledig te worden ingevuld. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.

Fonds Kleine Projecten
Voor kleine projecten, die een bijdrage leveren aan de prioritaire doelen van streeknetwerk LandStad De Baronie, bestaat voor initiatiefnemers de mogelijkheid om eenmalig een startsubsidie te ontvangen uit het Fonds Kleine Projecten.