Klimaatkring De Baronie en LandStad De Baronie nemen initiatief voor een Gebiedsagenda

Krachten bundelen met Provincie, Regio West-Brabant, Van Gogh Nationaal Park en andere samenwerkingsverbanden”

Binnen LandStad De Baronie hebben Breda en zes omliggende gemeenten met het waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de krachten op een aantal gebieden gebundeld. Dat gaat vooral over vrijetijdseconomie, water, natuur en landschap, routes en verbindingen, streekproducten en cultureel erfgoed. De bestuurders van LandStad hebben nu samen met Klimaatkring De Baronie het initiatief genomen voor het opstellen van een bredere gebiedsagenda. Dit omdat zij hebben vastgesteld dat er los van elkaar heel wat initiatieven lopen in het gebied De Baronie. Dat gaat bijvoorbeeld over de vorming van het Van Gogh Nationaal Park, energietransitie, klimaatadaptatie, landbouwtransitie en de vitalisering van het platteland. Er lopen heel wat lijntjes en onze ambitie is om deze samen te brengen.

Met dit bericht willen wij bestuurders en ambtenaren van betrokken gemeenten en andere instanties informeren over wat er gaande is.

LandStad De Baronie beslaat het gebied van de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Zundert, Rucphen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. LandStad werkt in dat gebied al samen met waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Diverse samenwerkingsverbanden en projecten
Maar er zijn binnen dat gebied ook andere samenwerkingsverbanden actief en er lopen diverse projecten. Bijvoorbeeld op de thema’s water (Klimaatkring De Baronie), klimaatadaptatie, energietransitie (Regionale Energie Strategie) en vitaal platteland (Regio West-Brabant).
Het Markdal kent al een gebiedsgerichte aanpak vanuit de Vereniging en Stichting Markdal. En dan is er ook nog een belangrijk nieuw initiatief dat zich ook uitstrekt over het gebied van De Baronie: de vorming van Van Gogh Nationaal Park. Dat bestrijkt een breder gebied met de Loonse en Drunense Duinen en Het Groene Woud (stedendriehoek ‘s- Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg). Verder werkt ook de provincie aan ontwikkelingsopgaven voor De Baronie.

Ambities voor de toekomst
De bestuurders van LandStad De Baronie hebben in oktober besloten als partner toe te treden tot Nationaal Park van Gogh (in oprichting). Verder willen zij de krachten met alle partijen bundelen om te komen tot een gebiedsagenda  voor De Baronie . Die agenda moet duidelijk maken wat er op de diverse terreinen al ligt aan projecten en plannen, wie daarmee bezig zijn, wat de ambities voor de toekomst zijn, wat de beschikbare en gewenste budgetten zijn. En ook hoe daarbij het beste burgers, organisaties en het bedrijfsleven betrokken kunnen worden en hoe hierover het beste gecommuniceerd kan worden.

De thema’s waar het over gaat

 1. Duurzame natuurbeleving
  (routes, verbindingen, bewegwijzering, aankleding) en duurzame recreatie en toerisme (vrije tijdseconomie)
 2. Groen: ontwikkeling natuur en landschap; natuur en landschap tot in stedelijke gebieden
 3. Water en klimaatadaptatie
 4. Energietransitie  
 5. Cultureel erfgoed  
 6. Vitaal platteland, duurzame voedselproductie, perspectief voor boeren (landbouwtransitie, circulaire economie)

Gezamenlijke gebiedsagenda
LandStad De Baronie wil dit proces bevorderen door eerst een gezamenlijke gebiedsagenda op te stellen. Daarbij hoort ook het verhaal van De Baronie: een gebied dat in honderden jaren is opgebouwd uit waterlopen (beekdalen), natuurgebieden, agrarische gebieden en bebouwing. Je zou het een groot ‘LandStadspark’ kunnen noemen met Breda als middelpunt. Als gebied met een eigen karakter vormt het zo het westelijk deel van het Van Gogh Nationaal Park in oprichting.

Het bestuur van LandStad vindt het wenselijk om te komen tot een sterkere en meer integrale samenwerking op de schaal van De Baronie door het formuleren van een gezamenlijke gebiedsagenda en het organiseren van een zo goed mogelijke uitvoering daarvan.
Zodoende kunnen wij:


 • Efficiënter en slagvaardiger zijn en meer meetbaar resultaat boeken;
 • Beter acteren richting Van Gogh Nationaal Park en de Provincie;
 • Een helderder “verhaal” neerzetten over het gebied de Baronie;
 • Meer inwoners, organisaties en bedrijven laten meedoen en hen ook beter informeren;
 • Meer lobbykracht ontwikkelen en zodoende meer budgetten verwerven.

Inventarisatie van plannen en opgaven
Het is nu zaak eerst de opgaven en wensen op de verschillende terreinen goed in beeld te brengen. Daarvoor wordt in ambtelijke werkgroepen (zoveel mogelijk vanuit bestaande samenwerkingsverbanden en met externe begeleiding) op de verschillende terreinen gewerkt aan het in beeld brengen van de huidige (gewenste) opgaven en plannen. Die worden aan de betrokken bestuurders voorgelegd. In een brede “schrijfgroep” zal vervolgens geprobeerd worden dit geheel als gebiedsagenda vorm te geven. Dat kan op kaart (waar speelt wat) en als programma van huidige plannen (waarvoor financiering en uitvoeringscapaciteit geregeld is) plus een lijst van wensen of claims. Eventuele overlappingen dienen helder in beeld te komen en ook dient er een prioritering plaats te vinden.

Communicatie en uitvoering
Daarnaast zullen wij als LandStad De Baronie met de communicatie-adviseurs van de diverse betrokken partijen een overleg organiseren over hoe hierover het beste stapsgewijs te communiceren en hoe inwoners, organisaties en bedrijven hierbij te betrekken.
Als de gebiedsagenda vorm en inhoud heeft gekregen, kan nader verkend worden hoe de uitvoering ervan georganiseerd kan worden. Wat daarbij de rol van LandStad De Baronie kan zijn, willen de bestuurders alsdan bezien.

Uiteraard zal de toekomstige samenwerking in De Baronie zeker onderwerp van bespreking en besluitvorming zijn in de diverse colleges en gemeenteraden.