Klimaatportaal De Baronie

In 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Op het Klimaatportaal vindt u de aanpak van de verschillende gemeenten uit Water- en Klimaatkring De Baronie om dit doel te gaan halen.

In Water- en Klimaatkring De Baronie houden verschillende gemeente zich samen bezig met de thema’s zoals wateroverlast, hitte en droogte. Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Gilze en Rijen, Rucphen en Zundert trekken hier samen in op. Ook ons streeknetwerk LandStad De Baronie draagt een steentje bij door verbindingen te maken. Water- en Klimaatkring De Baronie en LandStad De Baronie werken ook samen om te komen tot een brede gebiedsagenda.

Stresstesten
De partners binnen de Water- en Klimaatkring hebben gekozen voor een gezamenlijke uitvoering van de zogenoemde stresstesten. Zo worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd en zijn de resultaten goed met elkaar te vergelijken.

Bij de aanpak voor de stresstest is een indeling gemaakt op wijkniveau, zodat de resultaten gebruikt kunnen worden om met een groep wijkbewoners en betrokkenen door te praten over de effecten van een veranderend klimaat. Via deze methode kan gezamenlijk gekeken worden wat de kansen en knelpunten zijn en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden.

Effecten
Klimaatverandering heeft een breed effect op een scala sectoren, zoals natuur, landbouw, gezondheid en infrastructuur. Binnen de stresstest kijken ze voor vier klimaatthema’s wat het effect is op deze sectoren voor het betreffende klimaatthema. Hierbij hanteren ze de door het DPRA vastgestelde (klimaat)thema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

Kaarten per wijk
Met behulp van de opgehaalde de informatie en berekeningen zijn kaarten gemaakt die weergeven wat de effecten van klimaatveranderingen zijn voor de vier verschillende klimaatthema’s en welke kansen er liggen. Met specialisten en betrokken zijn deze kaarten getoetst en gevalideerd. Deze kaarten staan op het klimaatportaal. Om aan te geven in hoeverre een wijk kwetsbaar is voor klimaatverandering is per wijk een klimaatscore bepaald. Deze score kan licht, gemiddeld of zwaar zijn.

In gesprek
De resultaten worden gebruikt voor het vervolgtraject waarbij met wijkbewoners en betrokkenen in gesprek wordt gegaan over de lokale gevolgen van klimaatveranderingen. Dit zal worden gedaan in de zogenaamde risicodialogen. Samen wordt nagedacht welke ambities de gemeentes hebben ten aanzien van klimaatverandering en wordt nagedacht over welke acties kunnen worden ondernomen en welke effecten die zullen hebben. Met klimaatscores kan bepaald worden welke wijken de meeste aandacht nodig hebben.

Vragen of opmerkingen? Mail naar info@samenwaterproof.com
Website: www.klimaatportaalbaronie.nl

Project PROWATER
Water- en Klimaatportaal De Baronie is ook betrokken bij het project PROWATER. De focus hier ligt op de aanpak van droogte en waterschaarste in het grensgebied van de provincies Antwerpen en Noord-Brabant. Hierbij wordt ook gefocust op zogenoemde ‘ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen’. Binnenkort besteden we hier wat uitgebreider aandacht aan. wil je er nu al meer over weten, kijk dan hier: https://www.pro-water.eu
Op 11 maart vindt er een online (via Teams; in het Engels vanwege het internationale karakter van het project) bijeenkomst plaats van 10.30-15.30 uur. Kijk voor het programma en om aan te melden hier: https://www.pro-water.eu/midterm-event

(Foto: klimaatportaalbaronie.nl)