LandStad ondersteunt kleine projecten in De Baronie

LandStad de Baronie ondersteunt middels het Kleine Projecten Fonds projecten en initiatieven die invulling geven aan de vier programmalijnen die beschreven staan in de Agenda van de Baronie 2017-2022 (Food, Natuur & Landschap, Cultuurhistorie en Vrijetijdseconomie).

Er gebeurt veel moois in De Baronie en daar waar mogelijk willen wij dat graag ondersteunen.

Financiële middelen
a. Uit het kleine projecten fonds worden middelen beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Baronie en passen binnen de provinciale koers voor de doorontwikkeling van het landelijk gebied.
b. Het fonds stelt voor kleine projecten een bijdrage voor van maximaal € 3.000,-.

Toekenning bijdrage uit het kleine projecten fonds
Projecten die in aanmerking komen:
dragen bij aan de ambitie ‘slow living in een vitale streek’ van Streeknetwerk LandStad De Baronie:
passen binnen de programmalijnen: Food, Natuur & Landschap, Cultuurhistorie en Vrijetijdseconomie zoals beschreven in het ambitiedocument 2017-2022.

Nadere bepalingen voor toekenning projecten:
Het Baronieteam heeft een positief advies uitgebracht.
Uit het kleine projecten fonds wordt een bijdrage verstrekt van maximaal 50% van de totale kosten per ingediend project; het Baronieteam kan gemotiveerd adviseren een lagere bijdrage te verstekken;
Maximaal kan € 3.000,- per project worden toegekend;
De bijdrage uit het kleine projecten fonds is eenmalig;
Doublures van projecten van andere organisaties of aanvragers worden niet geaccepteerd.
De volgende kosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage:
I. Onderzoekskosten
II. Haalbaarheidsstudies
III. Reguliere personeelskosten en onderhoudskosten
IV. Organisatiekosten (website, promotiemateriaal, bankkosten, oprichtingskosten e.d.)
V. Indien BTW bij de Belastingdienst kan worden teruggevorderd, dan worden deze kosten niet vergoed.

Download alle informatie en het aanvraagformulier. Dit formulier kan – volledig ingevuld – terug worden gestuurd naar secretariaat@landstaddebaoronie.nl. Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen.

Aanvraag bijdrage Kleine Projectenfonds LandStad De Baronie