Van de Baronietafel…

De bestuurders van LandStad De Baronie zijn enthousiast over de voortgang van diverse projecten vanuit het streeknetwerk of waarbij het nauw betrokken is.

Dat bleek eens te meer tijdens de laatste online Baronietafel, het bestuurlijk platform van LandStad De Baronie. Hierin zitten de bestuurders van zeven regiogemeenten, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en een vertegenwoordiger van de Provincie Noord-Brabant.

Vervolg landschapstriënnale
Vol lof was men over het initiatief om binnen de Landschapstriënnale met het Lab Groenstad aandacht te vragen voor het verbinden van (meer) groen in stad en ommeland. Wat de bestuurders betreft komt er een verdiepend vervolg, onder meer rondom het thema Vitaal Platteland. Ook de ontwikkelingen rondom het Van Gogh Nationaal Park en de kansen die hieruit voortvloeien voor de Baronie van Breda werden toegejuicht. Als vervolg hierop zal een plan worden uitgewerkt om het fietspad tussen Breda en Zundert langs de Aa of Weerijs ‘aan te kleden’ en wordt ook bekeken hoe de landschapsbeleving kan worden versterkt met bijvoorbeeld uitzichtspunten, kunstobjecten en speciale ‘routes’ voor kinderen, zoals
kabouterpaden en blote voetenpaden.

Toeristisch-recreatieve samenwerking
Diverse ideeën rondom een brede toeristisch-recreatieve samenwerking in de regio werden omarmd, zoals de samenwerking tussen de VVV’s / toeristische informatiepunten in de regio, een vervolg op de streekkrant Op pad in De Baronie, de promotie van de acht Baroniepoorten, het verbeteren van fietspaden en -routes en de ontwikkeling van een streekproductenkaart.

Opstellen Gebiedsagenda
Met betrekking tot het opstellen van een zogenoemde Gebiedsagenda werd uitgebreid gebrainstormd door de leden van de Baronietafel. Het gaat hierbij om samenhang te brengen in thema’s als duurzame natuurbeleving/recreatie en toerisme/streekproducten, groen (natuur en landschap) en blauw (water) tot in de bebouwde gebieden/klimaatadaptie, energietransitie, landbouwtransitie (duurzame voedselproductie en perspectief voor boeren) en het beter ontsluiten van cultureel erfgoed.

Ondersteuning kleine projecten
LandStad de Baronie gaat door met het ondersteunen van kleine projecten in de streek. Projecten die ondersteund zijn en worden, zullen het komende jaar nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht. Bij een aantal voorbeeldprojecten gaan wel op bezoek en maken we foto’s en een korte video.

Blind Walls Gallery, Liesbos